GTC
ČLÁNEK 1 - DEFINICE
V těchto všeobecných obchodních podmínkách platí následující definice:

Lhůta na rozmyšlenou: lhůta, ve které může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;

Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti a která s podnikatelem uzavírá smlouvu na dálku;

Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady výrobků a/nebo služeb, jejichž dodání a/nebo povinnost nákupu je rozložena v čase;

Trvalý nosič dat: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace, které jsou určeny jemu osobně, takovým způsobem, že je možné budoucí nahlédnutí a nezměněná reprodukce uložených informací.

Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy;

Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která spotřebitelům nabízí výrobky a/nebo služby na dálku;

Smlouva uzavřená na dálku: smlouva, při níž se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy používá pouze jedna nebo více technik komunikace na dálku;

Technika komunikace na dálku: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel setkali ve stejnou dobu ve stejné místnosti.

Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

ČLÁNEK 2 - TOTOŽNOST PODNIKATELE

ROZOVA ECOM LTD
38 Withers Close, Alfrick, WR6 9JT, Velká Británie

Obchodní číslo (IČ): 15127517

Email: info@modapraha.cz (komunikace v češtině)

Telefon: +31 6 20468152 (komunikace v angličtině)

Pracovní doba: Po-Pá, 09:00-18:00

ČLÁNEK 3 - POUŽITELNOST
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku a objednávky, které jsou uzavírány mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku bude znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněno spotřebiteli. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek může podnikatel nahlédnout a že mu budou na žádost spotřebitele zaslány bezplatně v nejkratším možném termínu.

Pokud je smlouva na dálku uzavírána elektronicky, může být na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronicky tak, aby jej spotřebitel mohl snadno uložit na trvalý nosič dat. Není-li to přiměřeně možné, uvede se před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, kde si lze všeobecné obchodní podmínky elektronicky přečíst a že budou na žádost spotřebitele zaslány elektronicky nebo jinak bezplatně.

V případě, že se vedle těchto všeobecných podmínek použijí zvláštní podmínky pro výrobky nebo služby, použijí se druhý a třetí odstavec obdobně a spotřebitel se může v případě rozporu všeobecných podmínek vždy odvolat na ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek kdykoli zcela nebo zčásti neplatné nebo je prohlášeno za neplatné, smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky jinak zůstávají v platnosti a příslušné ustanovení bude neprodleně nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží účelu původního ustanovení.

Situace, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, je třeba posuzovat "v duchu" těchto všeobecných obchodních podmínek.

Jakékoli nejasnosti ohledně vysvětlení nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich všeobecných obchodních podmínek musí být vykládány "v duchu" těchto všeobecných obchodních podmínek.

ČLÁNEK 4 - NABÍDKA
Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, je to v nabídce výslovně uvedeno.

Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a upravovat.

Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených výrobků a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil přiměřené posouzení

nabídku spotřebitele. Pokud podnikatel používá obrázky, jsou tyto věrným zobrazením nabízených výrobků a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné omyly v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.

Veškeré obrázky, specifikace údaje v nabídce jsou orientační a nemohou vést ke kompenzaci nebo zrušení smlouvy.

Obrázky doprovázející výrobky jsou věrným zobrazením nabízených výrobků. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.

způsob uzavření smlouvy a opatření, která jsou k tomu zapotřebí;

zda se uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy, či nikoliv

způsob platby, doručení a plnění smlouvy

lhůtu pro přijetí nabídky nebo lhůtu, ve které podnikatel ručí za cenu

výši sazby za komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na použití techniky pro komunikaci na dálku vypočteny na jiném základě, než je běžná základní sazba za použitý komunikační prostředek;

zda je smlouva po jejím uzavření archivována, a pokud ano, jakým způsobem do ní může spotřebitel nahlédnout;

způsob, jakým může spotřebitel zkontrolovat a v případě potřeby obnovit údaje, které poskytl v rámci smlouvy před jejím uzavřením;

případné další jazyky, v nichž lze smlouvu uzavřít kromě nizozemštiny;

kodexy chování, které podnikatel předložil, a způsob, jakým může spotřebitel do těchto kodexů chování elektronicky nahlížet, a

minimální dobu trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě transakce na dobu určitou. Nepovinné: dostupné velikosti, barvy, druh materiálu.

ČLÁNEK 5 - DOHODA
S výjimkou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena v okamžiku přijetí nabídky spotřebitelem a splnění v ní stanovených podmínek.

Pokud spotřebitel elektronicky přijme nabídku, potvrdí podnikatel neprodleně přijetí nabídky elektronickou cestou. Dokud přijetí nabídky nebylo podnikatelem potvrzeno, má spotřebitel právo smlouvu odstoupit.

Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného internetového prostředí. Pokud spotřebitel může platit elektronicky, podnikatel zajistí vhodná bezpečnostní opatření.

Podnikatel může - v rámci zákonných omezení - prověřit, zda spotřebitel dokáže splnit své platební povinnosti, a zjistit všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro zodpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud podnikatel na základě této kontroly má vážné důvody neuzavřít smlouvu, má právo objednávku odmítnout nebo žádat o zdůvodnění nebo stanovit zvláštní podmínky pro její provedení.

Podnikatel zašle spotřebiteli následující informace o výrobku nebo službě písemně nebo tak, aby byly spotřebiteli dostupné způsobem, který umožní jejich trvalé uchování na datovém médiu:

Adresa sídla podnikatele, na kterou se spotřebitel může obrátit s reklamacemi;
Podmínky, za kterých a způsob, jakým spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení, nebo jasný prohlášení o vyloučení práva na odstoupení;
Informace o zárukách a stávajícím zákaznickém servisu;
Informace obsažené v článku 4 odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud je podnikatel spotřebiteli již před uzavřením smlouvy poskytl;
Podmínky ukončení smlouvy, pokud má smlouva trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.
V případě dlouhodobé smlouvy se ustanovení výše uvedeného odstavce vztahuje pouze na první dodání.

Každá smlouva je uzavřena za podmínky dostatečné dostupnosti příslušných výrobků.

ČLÁNEK 6 - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Při nákupu výrobků má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů. Toto lhůtou pro odstoupení začíná běžet dnem následujícím po převzetí výrobku spotřebitelem nebo po jmenování a oznámení předem určeného zástupce spotřebitele podnikateli.

Během lhůty pro odstoupení spotřebitel výrobek a jeho obal pečlivě zachází. Výrobek bude vybalen nebo použit pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si spotřebitel přeje výrobek zachovat. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení, vrátí výrobek podnikateli s veškerým příslušenstvím a - pokud je to rozumně možné - v původním stavu a původním obalu v souladu s rozumnými a jasnými pokyny podnikatele.

Pokud spotřebitel chce využít svého práva na odstoupení, je povinen to oznámit podnikateli do 30 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel to musí učinit písemně nebo e-mailem. Poté, co spotřebitel oznámí své rozhodnutí využít práva na odstoupení, musí spotřebitel výrobek vrátit do 30 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že zboží bylo vráceno včas, například prostřednictvím potvrzení o odeslání.

Pokud spotřebitel neprojeví svůj záměr využít právo na odstoupení do lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3, kupní smlouva je závazná.

ČLÁNEK 7 – NÁKLADY V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení produktů nese spotřebitel.

Pokud spotřebitel zaplatil určitou částku, podnikatel tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení vrátí. Podmínkou je, že produkt již byl vrácen majiteli internetového obchodu nebo byl předložen přesvědčivý důkaz o úplném vrácení.

ČLÁNEK 9 – CENA
Během platnosti nabídky nebudou ceny nabízených produktů a/nebo služeb zvyšovány, s výjimkou změn daně z přidané hodnoty.

Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabídnout produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv, s proměnlivými cenami. Tato povinnost ohledně fluktuací a skutečnost, že uvedené ceny jsou pouze orientační, jsou uvedeny v nabídce.

Všechny ceny podléhají tiskovým a sazebním chybám. Za následky tiskových a sazebních chyb se nepřebírá žádná odpovědnost. V případě tiskových a sazebních chyb není podnikatel povinen dodávat produkt za nesprávnou cenu.

ČLÁNEK 10 – SHODA A ZÁRUKA
Podnikatel garantuje, že produkty a/nebo služby budou odpovídat smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, přiměřeným požadavkům na pevnost a/nebo uživatelskou přívětivost a platným zákonům a/nebo státním předpisům platným v době uzavření smlouvy. Pokud je dohodnuto, podnikatel také garantuje, že produkt je vhodný pro jiné než běžné použití.

Záruka od podnikatele, výrobce nebo dovozce nezasahuje do zákonných práv a nároků, které může spotřebitel uplatnit na základě smlouvy proti podnikateli.

Jakékoliv nedostatky nebo nesprávně dodané produkty musí být podnikateli hlášeny písemně do 30 dnů od dodání. Vrácení produktů musí probíhat v originálním balení a novém stavu.

Doba záruky od podnikatele odpovídá době záruky od výrobce. Podnikatel však nenese odpovědnost za konečnou vhodnost produktů pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitele ani za poradenství ohledně použití nebo aplikace produktů.

Záruka neplatí, pokud:

Spotřebitel provedl opravy a/nebo úpravy dodaných produktů sám nebo nechal provést třetí osobou;

Dodané produkty byly vystaveny neobvyklým podmínkám nebo byly jinak špatně zacházeny, nebo jsou v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo jsou označeny na obalu;

Nedostatek je zčásti nebo zcela důsledkem nařízení vlády týkajících se povahy nebo kvality použitých materiálů nebo nařízení, která byla nebo budou vydána.

ČLÁNEK 11 – DODÁNÍ A VYKONÁNÍ
Podnikatel při přijímání a provádění objednávek produktů postupuje s největší péčí.

Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel sdělil podnikateli.

S dodržením ustanovení článku 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek podnikatel provede přijaté objednávky co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou.

V případě zpoždění dodávky nebo nemožnosti nebo pouze částečného provedení objednávky obdrží spotřebitel nejpozději 30 dnů po zadání objednávky oznámení. V tomto případě má spotřebitel právo smlouvu bez nákladů vypovědět a nárok na odškodnění.

V případě vypovězení dle předchozího odstavce podnikatel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po vypovězení, vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.

Pokud se dodání objednaného produktu ukáže jako nemožné, podnikatel učiní všechny snahy o zajištění náhradního zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně oznámeno, že bude dodáváno náhradní zboží. U náhradního zboží nelze vyloučit právo na odstoupení. Náklady na případné vrácení náhradního zboží nese podnikatel.

Riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese podnikatel až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo do okamžiku dodání zástupci, kterého podnikateli spotřebitel oznámil, pokud nebylo výslovně dohodnuto něco jiného.

ČLÁNEK 12 – TRANSAKCE S DOBU TRVÁNÍ: TRVÁNÍ, VYPORUČENÍ A PRODLOUŽENÍ

Spotřebitel může kdykoli s dodržením dohodnutých pravidel pro výpověď a s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc vypovědět smlouvu uzavřenou na neurčito, která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb.

Spotřebitel může kdykoli před koncem pevné lhůty smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, vypovědět s dodržením dohodnutých pravidel pro výpověď a s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

Ve smlouvách uvedených výše může spotřebitel

vždy vypovědět bez omezení na určitý čas nebo určité období;
vypovídat alespoň stejným způsobem, jakým se do nich dostal;
vždy vypovídat s tou samou výpovědní lhůtou, kterou si stanovil podnikatel.
Prodloužení

Smlouva uzavřená na dobu určitou, která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být implicitně prodloužena nebo obnovena.

Na rozdíl od uvedeného výše může smlouva uzavřená na dobu určitou, která se týká pravidelné dodávky deníků, zpravodajů a týdeníků, být implicitně prodloužena o maximálně tři měsíce, pokud spotřebitel může tuto rozšířenou smlouvu vypovědět na konci prodloužení s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

Smlouva uzavřená na dobu určitou, která se týká pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být implicitně prodloužena na neurčito pouze tehdy, pokud spotřebitel může kdykoli s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc a výpovědní lhůtou nepřesahující tři měsíce vypovědět smlouvu, pokud se smlouva vztahuje na dohodnutou dodávku, ale méně než jednou měsíčně, na denní, zpravodajské a týdeníkové noviny a magazíny.

Smlouva na dobu určitou týkající se pravidelné dodávky deníků, zpravodajů a týdeníků (zkoušková nebo úvodní předplatné) nebude implicitně prodloužena a automaticky skončí po ukončení zkušebního nebo úvodního období.

Nákladné

Má-li smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc kdykoli po uplynutí jednoho roku vypovědět smlouvu, pokud rozumnost a férovost nebrání vypovězení před uplynutím dohodnuté doby trvání.

ČLÁNEK 13 – PLATBA
Pokud není dohodnuto jinak, jsou částky dlužné spotřebitelem splatné do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou podle článku 6 odst. 1. V případě smlouvy o poskytování služby začne tato lhůta běžet po obdržení potvrzení o smlouvě spotřebitelem.

Spotřebitel má povinnost neprodleně informovat podnikatele o nepřesnostech v uvedených nebo udaných platebních údajích.

V případě neplacení ze strany spotřebitele má podnikatel právo účtovat předem sdělené rozumné náklady spotřebiteli, pokud to zákon neomezuje.

ČLÁNEK 14 – POSTUP PŘI STÍŽNOSTECH
Stížnosti na plnění smlouvy musí být podnikateli doručeny do 7 dnů poté, co spotřebitel zjistil nedostatky, a musí být kompletní a jasně popsány.

Stížnosti, které jsou směrovány na podnikatele, budou zodpovězeny do 14 dnů od data doručení. Pokud stížnost vyžaduje předpokládaný delší čas na vyřízení, podnikatel odpoví do 14 dnů s potvrzením o přijetí stížnosti a informací o tom, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

Pokud nelze stížnost dohodnout, vzniká spor, který může být předmětem řešení sporů.

Stížnost nezbavuje podnikatele jeho povinností, pokud podnikatel písemně neuvede něco jiného.

Pokud podnikatel shledá stížnost oprávněnou, podnikatel na vlastní uvážení buď zdarma nahradí nebo opraví dodané produkty.

ČLÁNEK 15 – SPOLEČENSTVÍ PRO SPORY
Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky, podléhají výhradně nizozemskému právu, i když spotřebitel žije v zahraničí.

ČLÁNEK 16 – SMS MARKETING
Tím, že souhlasíte s SMS marketingem od ModaPraha na pokladně a zahájíte nákup nebo se přihlásíte prostřednictvím našich nástrojů pro předplatné, souhlasíte s pravidelnými SMS oznámeními (o vaší objednávce, včetně upomínek na nedokončené nákupy), textovými marketingovými nabídkami a transakčními texty, včetně žádostí o recenze od nás, a to i když je vaše telefonní číslo zapsáno na státní nebo federální seznam nevolám. Frekvence zpráv se liší. Souhlas není podmínkou pro nákup.

Pokud chcete zrušit příjem SMS marketingových zpráv a oznámení, odpovězte na každou z našich mobilních zpráv slovem STOP nebo použijte odkaz k odhlášení, který vám poskytneme v každé naší zprávě. Sdělujeme vám, že alternativní metody odhlášení, například použití jiných slov nebo žádostí, nebudou považovány za přiměřený způsob odhlášení. Službu od nás neúčtujeme, ale za všechny náklady a poplatky, které váš mobilní operátor účtuje za textové zprávy, jste zodpovědní. Mohou nastat poplatky za zprávy a data.

Pokud máte dotazy, zašlete SMS s textem POMOC na číslo, ze kterého obdržíte zprávy. Kontaktovat nás můžete také.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit telefonní čísla nebo krátké čísla, které používáme pro provoz služby. V takových případech budete informováni. Souhlasíte s tím, že zprávy, které odešlete na jakékoli změněné telefonní číslo nebo krátké číslo, včetně žádostí o ZASTAVENÍ nebo POMOC, nemusí být doručeny, a my nejsme odpovědni za splnění žádostí obsažených v takových zprávách.

Pokud to zákon dovoluje, souhlasíte s tím, že nejsme odpovědni za neúspěšné, zpožděné nebo chybně doručené informace odeslané prostřednictvím služby, za chyby v těchto informacích a/nebo za akce, které podniknete nebo nepodniknete na základě těchto informací nebo služby. Vaše právo na ochranu soukromí je pro nás důležité. V naší zásadě ochrany osobních údajů si můžete přečíst, jak sbíráme a používáme vaše osobní údaje.

Kontaktní informace

  • Email: info@modapraha.cz (komunikace v češtině)
  • Telefon: +31 6 20468152 (komunikace v angličtině)

Web modapraha.cz provozuje:

BGMEDU LIMITED

Room 5003, 5/F, Lee Lee Centre, 45 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong

Obchodní číslo (IČ): 15127517